Banki żywności na świecie i w Polsce
Pierwszy bank żywności powstał w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy emerytowanego biznesmena Johna van Hengela. Van Hengel zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnotrawi żywność wyrzucając produkty, których termin ważności zbliżał się do końca. Ponieważ żywności tej było tak dużo, że przekraczało to możliwości zużytkowania jej w ośrodkach dożywiania pojawił się pomysł założenia punktu składowania żywności. Idea nieodpłatnego pozyskiwania żywności zagrożonej zmarnotrawieniem i nieodpłatnego przekazywania jej na rzecz ubogich szybko znalazła naśladowców.

W Europie inicjatywa powoływania banków żywności znalazła naśladowców na początku lat osiemdziesiątych we Francji. Bernard Dandrel rozpoczął organizowanie sieci francuskich banków żywności. Szlachetna idea pomocy najbiedniejszym znalazła też oddźwięk wśród społeczeństw innych krajów Europy Zachodniej (w chwili obecnej funkcjonuje tam około 140 banków żywności). Z czasem krajowe federacje powołały do życia Europejską Federację Banków Żywności, w skład której wchodzą banki żywności z: Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Czech, Łotwy, Ukrainy i Polski.

Działalność banków żywności rozwija się dzięki zauważalnym efektom ich pracy oraz szerokiej akceptacji ich społeczno-ekonomicznej roli, jaką odgrywają. Te czynniki miały istotny wpływ na decyzje poszczególnych rządów państw, w których banki działały, które to decyzje spowodowały zasilenie zasobów banków żywności z państwowych rezerw żywnościowych oraz nadwyżek produkcyjnych w krajach całej Unii Europejskiej. Działania te wydatnie wpłynęły na możliwości zachodnioeuropejskich banków w zakresie pomocy ludziom głodnym i niedożywionym.

W Polsce pierwszy bank żywności powstał w 1993 roku. Utworzony został w Warszawie z inicjatywy Jacka Kuronia przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” jako „Bank Żywności SOS”. Wkrótce powstają kolejne banki, które w 1997 roku łączą się w Federację Polskich Banków Żywności. Obecnie Federacja zrzesza 22 Banki Żywności.

W Poznaniu bank żywności został utworzony w październiku 1996 r. W maju 1996 p. Wojciech Onyszkiewicz i p. Czesław Jurczyszyn z Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie odbyli rozmowy o powołaniu banku żywności w Poznaniu z władzami miasta i województwa oraz  p. Tomaszem Sadowskim przewodniczącym Sejmiku Organizacji Pozarządowych. Jednak żaden z liderów największych tutejszych organizacji non profit, zajętych budowaniem własnych struktur, nie chciał się podjąć zadania tworzenia banku. Ostatecznie, po konsultacjach z założycielem i liderem działającego od roku 1994 Banku Żywności w Pile p. Mieczysławem Augustynem (jednocześnie wiceprzewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu), podjęto starania o powołanie banku żywności w Poznaniu.

Przed utworzeniem banku odbyły się liczne i bardzo energicznie prowadzone rozmowy i spotkania z Zarządem Sejmiku, który wyraził wolę powołania banku nadając mu miano wielkopolskiego oraz władzami miasta: z ówczesnym wiceprezydentem Jackiem Łukowskim, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia – Krystyną Stachowską oraz wicedyrektor odpowiedniego wydziału w UM – Małgorzatą Załuską. Uczestnicy rozmów obiecali wsparcie finansowe i lokalowe, oraz pomoc w pierwszych kontaktach z producentami. Fundacja „Barka” wsparła działania w zakresie siedziby – magazynu. Na zebranie założycielskie Banku do sali Białej UM w dniu 1 października 1996 roku przybyli przedstawiciele 13 organizacji z Poznania i regionu, reprezentanci 5 gmin oraz 4 lokalnych banków żywności. Tak narodził się Wielkopolski Bank Żywności. Tempo jego powoływania sprawiło, że wiele spraw miało charakter tymczasowy. Początkowo – przez 10 miesięcy – była to agenda Sejmiku OP, siedzibą były wymagające dużych nakładów pomieszczenia „Barki” (do października 1998) przy ul. Św. Wincentego. W takich okolicznościach WBŻ stawiał swoje pierwsze kroki. Nad doprowadzeniem magazynu do używalności pracowali wolontariusze. Wkrótce do banku trafiły pierwsze darowizny w postaci produktów żywnościowych i z miesiąca na miesiąc rosła liczba organizacji i ich podopiecznych uzyskując coraz większe wsparcie.