W Podprogramie POPŻ 2015 pomocą objęto 26812 osób,
Przekazano 185117 paczek żywnościowych, 85392 posiłków.
Przekazano 2102 tony żywności,

Wielkopolski Bank Żywości w ramach Podprogramu POPŻ 2015-16 przekazał żywność do 54 organizacji, ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. 

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono 108  warsztatów kulinarno-żywieniowe, w których uczestniczyło łącznie 1785 osób.
Uczestnicy warsztatów zapoznawali się z zasadami zbilansowanej diety i uczyli się wprowadzać je w życie przygotowując posiłki z trenerami.
 

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą ul. Borówki 6 w Poznaniu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej, oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach), kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).

 

DANE TELEADRESOWE ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH (OPL):

nr umowy

ORGANIZACJA

ulica

kod

miejscowoœć

14

FUNDACJA BREAD OF LIFE Długa Goœlina 1

62-095

MUROWANA GOŒLINA

18

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŒREM  Mickiewicza 21

63-100

ŒREM

35

MIŁOSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POM.CHORYM MIŁOSŁAW ul.WRZESIŃSKA 19

62-320

MIŁOSŁAW

40

PARAFIA ŒW.WAWRZYŃCA ul. Œw. Wawrzyńca 8

62-200

GNIEZNO

43

ODDZIAL REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W NOWYM TOMYŒLU ul. Poznańska 1

64-300

NOWY TOMYŒL

46

ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM ul. Powstańców Wielkopolskich 15

63-220

KOTLIN

50

POGOTOWIE SPOŁECZNE W POZNANIU Borówki 12

61-304

POZNAŃ

55

STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ ul. WROCŁAWSKA 10/2

67-100

NOWA SÓL

66

STOWARZYSZENIE "POMAGAM" ul. Poznańska 5

63-005

KLESZCZEWO

72

FUNDACJA "CZAS NADZIEI" ul. Wilcza 3

 86-031

OSIELSKO

77

STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WSPÓLNOTY BARKA Chudobczyce 27

64-423

LUBOSZ

78

STOWARZYSZENIE KRąG ul. Fabryczna 14

62-300

WRZEŒNIA

100

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "BANK CHLEBA" Harcerska 10

62-800

KALISZ

107

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE AKTYWNYCH KOBIET śŒwiebodzińska 8

64-305

BOLEWICE

108

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ" ul. Dworcowa 12

62-330

NEKLA

112

ŒWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MARIANKI" PRZY PARAFII PW. IMIENIA MARYI ul.Santocka 15

 60-431

POZNAŃ

115

TOWARZYSTWO POM.POTRZEBUJąCYM IM BRATA ALBERTA – NADZIEJA Grunwaldzka 10

63-100

ŒREM

116

TOWARZYSTWO POMOCY IM BRATA ALBERTA W OSTROWIE WLKP ks Kardynała Ledóchowskiego 4

63-400

OSTRÓW WLKP.

121

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI "SZCZEPANY" Szczepankowo 63

64-560

OSTRORÓG

135

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO "BONA FIDES" ul. Centralna 8 63-012

DOMINOWO

139

OŚŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘSZEWIE ul. Poznańska 11 62-060

STĘSZEW

142

"Najlepiej razem" w Krzykosach ul. Główna 37

63-024

KRZYKOSY

HARMONOGRAM PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

 

Harmonogram Działań Towarzyszących PO PŻ 2015
\ data godzina miejsce szkolenia organizacja Zespół przeprowadzający szkolenie
LIPIEC
1 23.07.2015 9.00 GNIEZNO Parafia im. Œw. Wawrzyńca ul. Œw. Wawrzyńca 8 62-200 Gniezno  
2 23.07.2015 12.00 GNIEZNO Parafia im. Œw. Wawrzyńca ul. Œw. Wawrzyńca 8 62-200 Gniezno  
SIERPIEŃ
3 04.08.2015 9.00 NEKLA Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla  
4 04.08.2015 12.00 NEKLA Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla  
5 06.08.2015 9.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
6 06.08.2015 12.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
7 14.08.2015 9.00 GNIEZNO Parafia im. Œw. Wawrzyńca ul. Œw. Wawrzyńca 8 62-200 Gniezno  
8 17.08.2015 9.00 ŒREM Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta Nadzieja ul. Grunwaldzka 10 63-100 Œrem  
9 17.08.2015 12.00 ŒREM Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta Nadzieja ul. Grunwaldzka 10 63-100 Œrem  
10 17.08.2015   NEKLA Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla  
11 18.08.2015 9.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
12 18.08.2015 12.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
WRZESIEŃ
13 19.09.2015 11.00 POBIEDZISKA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywnoœci Lokalnej Dla Ciebie ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska  
14 25.09.2015 11.30 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
15 25.09.2015 14.30 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
PADZIERNIK
16 03.10.2015 9.00 POBIEDZISKA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywnoœci Lokalnej Dla Ciebie ul. Różana 4 62-010 Pobiedziska  
17 09.10.2015 11.00 CZERWONAK Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej Plac Zielony 1 62-004 Czerwonak  
18 09.10.2015 13.30 CZERWONAK Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej Plac Zielony 1 62-004 Czerwonak  
19 10.10.2015 10.00 Chudobczyce STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WSPÓLNOTY BARKA Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz  
20 10.10.2015 13.30 Władysławowo STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WSPÓLNOTY BARKA Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz  
21 16.10.2015 11.00 SKOKI TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA "ALIA" Antoniewo 11 62-085 Skoki  
22 17.10.2015 11.00 KOTLIN ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM, ul.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 15  
23 17.10.2015 13.30 KOTLIN ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM, ul.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 15  
24 20.10.2015 17.00 POZNAŃ Pogotowie społeczne, ul. Borówki 4 61-304 Poznań  
25 24.10.2015 11.00 NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
26 24.10.2015 13.30 NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
27 26.10.2015 15.00 POZNAŃ ŒWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MARIANKI" PRZY PARAFII PW. IMIENIA MARYI, ul.Santocka 15  
28 30.10.2015 – 11.00 JANOWIEC WLKP. MIEJSKO – GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski  
  30.10.2015 13.30 JANOWIEC WLKP. MIEJSKO – GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski  
LISTOPAD
29 07.11.2015   DOMINOWO STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO "BONA FIDES"  
30 07.11.2015   DOMINOWO STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO "BONA FIDES"  
31 21.11.2015   NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
32 21.11.2015   NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
33 16.11.2015 13.30 SZCZEPANKOWO STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI "SZCZEPANY"  
34 21.11.2015 11.00 NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
35 21.11.2015 13.00 NOWA SÓL STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ  
36 27.11.2015 10.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia
 
37 27.11.2015 13.00 WRZEŒNIA Stowarzyszenie "Krąg" Œwiętokrzyska 20
62-300 Wrzeœnia