Nabór na trenerów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, ogłasza nabór ofert na trenerów

do prowadzenia warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogramie 2016 planowane jest przeprowadzenie:

warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi dla różnych grup pokoleniowych  pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu, trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Poza tym Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.  Czas trwania ok  3 h.

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016, zostaną zatrudniane jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w gminach powiatów województwa wielkopolskiego.

Oferta obejmuje: Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora.

Czas realizacji warsztatów wrzesień 2016  – czerwiec 2017.

Cena i zdobyte doświadczenie jest podstawowym kryterium oceny ofert.

Bank Żywności w Poznaniu zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów.
Przy zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania
  • telefon kontaktowy,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje/doświadczenie w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego albo w prowadzeniu takich działań, potwierdzone stosowną dokumentacją,
  • miejsce pracy – pełna nazwa wraz z danymi teleadresowymi.

Nabór dokonywany jest do realizacji działań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016.
Przy składaniu oferty należy podać :

  • CV zawierające klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  • Wycenę za pojedynczy warsztat.

Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 9 września 2016 r. w siedzibie Bank Żywności w Poznaniu, 
61-304 Poznań, 
ul. Borówki 6a; 
tel. 698 822 600 
lub elektronicznie na adres
e-mail: bz.poznan@bankizywnosci.pl