Informujemy, że zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

Dodano również nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Zmienione Wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017r. Tekst jednolity Wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS tutaj.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

POPZ-logotypy_maksi

UWAGA!
Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

W Polsce za wdrażanie Programu odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017,

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE:

 • Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musi złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016_OPLoraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7),

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania podopiecznych, skierowań i oświadczeń znajdują się w Wytycznych Podprogramu 2016 – część II, pkt. 12, str. 16.

KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH DO PODPROGRAMU 2016:

 • Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  200% kryterium dochodowego, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, 

PRODUKTY DOSTĘPNE W PODPROGRAMIE 2016:

 • Makaron jajeczny,
 • Ryż biały,
 • Herbatniki,
 • Mleko,
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający,
 • Groszek z marchewką,
 • Fasola biała,
 • Koncentrat pomidorowy,
 • Powidła śliwkowe,
 • Gulasz wieprzowy z warzywami,
 • Filet z makreli w oleju,
 • Szynka drobiowa,
 • Cukier biały,
 • Olej rzepakowy,
 • Szynka wieprzowa,
 • Pasztet wieprzowy

Łączna waga zestawu – 49,05 kg

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).
Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • Załącznik nr 4 – sprawozdanie miesięczne,
 • Sprawozdania roczne i końcowe.

TRANSPORT:

 • OPL organizuje we własnym zakresie,

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Wielkopolski Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych,zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach)

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


Wytyczne Podprogramu 2016 oraz dokumenty są do pobrania:

 • na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/
 • oraz naszej korzystając z menu bocznego

POPZ-logotypy_maksi