Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

UWAGA!
Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

W Polsce za wdrażanie Programu odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017,

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE:

 • Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musi złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016_OPLoraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7),

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania podopiecznych, skierowań i oświadczeń znajdują się w Wytycznych Podprogramu 2016 – część II, pkt. 12, str. 16.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ PODOPIECZNYCH DO PODPROGRAMU 2016:

 • Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie,

PRODUKTY DOSTĘPNE W PODPROGRAMIE 2016:

 • Makaron jajeczny,
 • Ryż biały,
 • Herbatniki,
 • Mleko,
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający (produkt ten nie będzie wydawany w przypadku braku lodówki w miejscu wydawania żywności),
 • Groszek z marchewką,
 • Fasola biała,
 • Koncentrat pomidorowy,
 • Powidła śliwkowe,
 • Gulasz wieprzowy z warzywami,
 • Filet z makreli w oleju,
 • Szynka drobiowa,
 • Cukier biały,
 • Olej rzepakowy,

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).
Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • Załącznik nr 4 – sprawozdanie miesięczne,
 • Sprawozdania roczne i końcowe.

TRANSPORT:

 • OPL organizuje we własnym zakresie,


Wytyczne Podprogramu 2016 oraz dokumenty są do pobrania:

 • na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016/
 • oraz naszej

POPZ-logotypy_maksi